Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat Nedir? Arabulucu Avukat Kimdir? Hukuki bir terim olarak da karşımıza çıkan arabulucu; herhangi bir özel hukuk konusunda aralarında uyuşmazlık yaşayan kişilerin söz konusu yaşadıkları ihtilafın çözümüne yardımcı olmak amacıyla, arabuluculuk sürecini yöneten, bağımsız ve tarafsız hareket etmesi temel koşuluna uyan, uzman kişilerdir. Arabulucu olarak görev yapacak olan kişilerin, kişilerarası iletişim süreçlerinde ilgili eğitimleri tamamlamış olması gerekmektedir.

Dolayısıyla bu alanda Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumların vermiş olduğu eğitimleri başarıyla tamamlamayan kişilerin arabuluculuk yapması mümkün değildir.

Arabulucu görevini üstlenecek kişilerin hukuki zeminde söz konusu anlaşmazlıkları gidermede yönetici ve süreci idare eden kişi olması sebebiyle doğal olarak en başta Hukuk Fakültesi mezunu olması gerekmektedir.

Bununla birlikte arabulucu olabilmek için meslekte en az 5 yıllık bir deneyim aranmaktadır. Tüm bu koşulları sağlayan hukuk fakültesi mezunu kişiler, ülkemizde arabuluculuk faaliyetlerini düzenleyen kurum olan Adalet Bakanlığı tarafından özel yetki verilmiş kurumlardan birinde arabuluculuk üzerine eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.

Bakanlık tarafından düzenlenen arabuluculuk eğitimi sınavını da başarıyla tamamlayan kişiler, daha sonra Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıt yaptırmak durumundadır. Söz konusu platformda sicili bulunan kişiler, arabuluculuk faaliyetlerini hukuken yürütebilme yetkisine sahip olmaktadır.

Arabulucunun Özellikleri Nelerdir?

Arabulucu olarak herhangi bir özel hukuk uyuşmazlığında hakemlik görevini ifa eden uzman kişiler, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için dostane bir tavır takınarak, taraflara yardımcı olmak durumundadır. Kişileri uygun bir ortamda müzakere etmeye ve iletişimde bulunmaya davet eden arabulucu, taraflara herhangi bir çözüm dayatmaz.

Sadece arabuluculuk sürecini idare eden bu uzmanların yol göstericiliği altında taraflar kendi çözüm seçeneklerini kendileri ortaya sunarak, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması konusunda aktif rol oynarlar.

Arabulucu, tarafların yaşadıkları uyuşmazlıklara bir çözüm getiremedikleri takdirde arabulucu çözüm önerisinde bulunabilir, fakat söz konusu öneriyi kabul edip etmemek de yine tarafların kendi özgür iradeleri ile karar verebilecekleri bir konudur.

Her ne kadar ülkemizdeki arabuluculuk faaliyetleri yaygın olarak tek başına görev yapan arabulucu ile gerçekleştirilse de özel durumlarda birden fazla arabulucunun aktif bir şekilde görev yapması da mümkündür. Bu durum hukuk sistemimizde “eş arabuluculuk” olarak nitelendirilmektedir.

Arabulucu ile Avukat Arasındaki Temel Farklar

En başta avukat, yaşanan uyuşmazlıklarda taraflardan birini temsil ederek müvekkilinin hak ve menfaatlerini korumak üzerine görev yaparken, arabulucu sadece uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olan tamamen tarafsız bir kişidir.

Avukat hukuki açıdan kişilere yol gösterme prensibine sahipken, arabulucu olarak görev yapan uzman kişinin böyle bir gayesi yoktur. Bununla birlikte uyuşmazlık yaşayan taraflar avukatını seçmede bireysel olarak özgürken, arabulucu seçiminde iki tarafın da ortaklaşa karar vermesi gerekmektedir.

Arabulucu Olma Şartları Nelerdir

Arabulucu avukat, aralarında uyuşmazlık yaşanan tarafların bu sorunu ortadan kaldırmak için bir araya gelebilmelerini sağlayan, aralarındaki iletişimi kuran kişilerdir. Arabuluculuk avukatı olmanın şartarı yasalarla düzenlenmiştir.

Bu şartlar; Hukuk Fakültesinden mezun olmak, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

Terör Örgütüyle irtibatlı olmamak

Mesleğinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimi tamamlayıp yazılı sınavda başarılı olmaktır. Bu özellikleri sağlamayan kimseler arabuluculuk yapamaz. Ankara arabulucu listesinde yer almayan kimse Ankara’da arabuluculuk yapamaz. Tarafların problemi çözememe durumunda arabulucuya devam etme zorunluluğu yoktur, istemedikleri anda bırakıp mahkeme yolunu tutabilirler.

Arabulucu iletişimsizlik sebebiyle çıkmaza düşen taraflara eşit mesafede durarak iletişimlerini sağlar. Bu esnada her iki tarafa da eşit hakların verilmesi gerekir. Arabulucuya başvurmak için herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır. Zorunlu arabuluculuk dışındaki konularda taraflar mahkemeden önce veya mahkeme sürerken arabulucuya gidebilirler.

Uyuşmazlık için arabulucuya gitmek isteyen taraf karşı tarafa bu konu ile ilgili bir teklif gönderir. Teklife 30 gün içinde dönüş yapılması gerekir. Eğer bir cevap alınamazsa bu durumda arabulucu teklifi reddedilmiş sayılır. Eğer taraflar mahkeme başladıktan sonra arabulucuya başvurmaya karar verirse bu durumda mahkeme de taraflara bu haklarını kullanabilmeleri için davayı 3 ay erteler.

Arabuluculuk, mahkemeye bir alternatif değildir ancak tarafları uzlaştırmak için iyi bir seçenektir. Yasalarla düzenlenmiş kurallar çerçevesinde ilerleyen bu süreçte, sonuç bir anlaşmayla tatlıya bağlanabilir, ancak anlaşmadan dönen bir taraf olursa diye koruyucu önlemler de alınır.

Arabulucu avukat, aradaki uyuşmazlığı doğuran ana sebeplere yönelir. Taraf tutmadan bu sebepleri anlatır ve kişilerin çıkarlarını belirler. Bu araştırmlar neticesinde de tarafların diyaloga geçebilmelerini, çözüm bulmalarını sağlar.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN